Jakie są normy dotyczące rusztowań?

Rusztowania są wyposażeniem, które umożliwia wykonywanie różnych rodzajów prac budowlanych i remontowych, a także instalacyjno-montażowych, które wiążą się z dostępem do miejsc znajdujących się na większej wysokości. W zależności od tego, jaki jest zakres robót i ich specyfika można zdecydować się wybór rusztowań budowlanych o rozmaitej konstrukcji – ramowych, modułowych lub przejezdnych. Każde rusztowanie musi gwarantować pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Powinno więc spełniać wymogi obowiązujących norm. Przyjrzymy się im bliżej.

Jakie są wymogi wobec rusztowań?

Ze względu na to, że prowadzenie robót wysokościowych wiąże się z zagrożeniem upadkiem, wszystkie używane urządzenia muszą spełniać odpowiednie wymagania co do poziomu bezpieczeństwa. Ważny jest montaż prowadzony przez ekipę z właściwymi uprawnieniami, a także zgodność rusztowań z obowiązującymi normami. W grę wchodzą tu zarówno zasady zawarte w wydanym na podstawie Kodeksu pracy Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, jak i dwóch normach. Będą to PN-EN 12810 „Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych” oraz PN-EN 12811 „Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy”. Zgodność rusztowań z normą może być potwierdzona deklaracją zgodności, a także certyfikatem zgodności wydawanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) lub znakiem „B”. Rusztowania muszą także posiadać kompletną dokumentację DTR, w której są zawarte zasady ich montażu oraz użytkowania.

Co jest potrzebne do użytkowania rusztowania?

Każde rusztowanie musi być rozstawione przez osoby, które posiadają uprawnienia montera rusztowań, wydawane przez IMBiGS. Zanim z rusztowania będzie można skorzystać musi być sporządzony protokół jego odbioru, a sama czynność powinna być odnotowana w dzienniku budowy. Podczas użytkowania konieczne są zarówno przeglądy codzienne, jak i okresowe. Po przerwie lub gwałtownych zjawiskach atmosferycznych np. burzy czy silnym wietrze rusztowanie musi zostać dodatkowo sprawdzone.

Jakie są normy dotyczące rusztowań?