Jakie są zasady bezpieczeństwa podczas pracy na rusztowaniu?

Najważniejsze zasady bezpiecznego montażu, eksploatacji i pracy na rusztowaniach regulowane są przede wszystkim przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Kwestie związane z pracą na rusztowaniach dokładnie opisane zostały w § 109 ust. 1, a odnoszą się m.in. do podstawowych zasad BHP związanych z zabezpieczaniem dojścia do stanowiska pracy oraz odpowiedniego przygotowania konstrukcji rusztowań (sprawdzenie ich stabilności i wytrzymałości podczas obowiązkowego odbioru technicznego).

W szerszym zakresie kwestia bezpieczeństwa podczas pracy na rusztowaniu omówiona została w rozporządzeniach Ministrów Gospodarki i Infrastruktury.

Bezpieczna praca na rusztowaniu — najważniejsze zasady

praca na rusztowaniu

Każde rusztowanie powinno podlegać regularnym kontrolom stanu technicznego. Pierwsza kontrola powinna odbyć się po zamontowaniu konstrukcji, a przed przekazaniem do użytku. Odbywa się w oparciu o protokół odbioru rusztowania. Konieczne jest wówczas sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcyjnych, a także posadowienia rusztowania. W trakcie eksploatacji także wykonywane są przeglądy, w tym oględziny codzienne dokonywane bezpośrednio przez użytkowników. Pracownicy powinni sprawdzić, czy rusztowanie nie uległo uszkodzeniom lub odkształceniom, czy kotwy są prawidłowo zamocowane, a przewodu elektryczne właściwie zaizolowane. Trzeba też zwracać uwagę na stan powierzchni wszystkich pomostów. Oprócz tego niezbędne jest przeprowadzanie przeglądów co 10 dni oraz doraźnie, czyli za każdym razem, gdy następuje przerwa w eksploatacji rusztowania dłuższa niż 2 tygodnie.

W pracy warto wykorzystywać wyłącznie rusztowania spełniające określone standardy. Nasza firma zajmuje się wynajmem rusztowań, które zostały wyprodukowane w Polsce i posiadają certyfikat bezpieczeństwa B, przyznawany wyłącznie urządzeniom bezpiecznym w użytkowaniu.

Bezpieczeństwo pracy zależy od poprawnego ustanowienia rusztowania. Musi być ono zamontowane i użytkowane zgodnie ze specyfikacją techniczną dostarczoną przez producenta oraz na podstawie aktualnych przepisów BHP. Pracownicy muszą zaznajomić się z tymi wytycznymi. Co istotne, montaż i demontować rusztowania wykonywany jest wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. Rusztowanie może zostać ustanowione wyłącznie na odpowiednio przygotowanym podłożu.

Ze względów bezpieczeństwa nie można przekraczać obciążenia użytkowego danego rusztowania. Jest to wartość maksymalnego obciążenia jednostkowego, jakiemu może być poddany pojedynczy pomost roboczy. Parametr ten określony jest przez producenta.

Pracownicy korzystający z rusztowania muszą być odpowiednio zabezpieczeni. Obowiązek ten dotyczy wszystkich prac odbywających się na wysokości powyżej 2 m od podłoża. Zgodnie z przepisami muszą być wyposażeni w szelki z linką zabezpieczającą przypiętą do jednego ze stałych elementów rusztowania. Do innych zabezpieczeń zaliczamy m.in. poręcze zamykające podesty, deski burtowe, klapy zamykające przejścia w ciągach komunikacyjnych itp.