Na czym polega odbiór techniczny rusztowań?

Niezależnie od rodzaju i zastosowania, każde rusztowanie powinno przejść proces odbioru przed dopuszczeniem konstrukcji do użytkowania. Za odbiór techniczny rusztowań odpowiada kierownik budowy lub inne uprawniona do tego osoba. Kwestie z tym związane regulowane są przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W dalszej części wpisu wyjaśnimy, na czym polega odbiór techniczny rusztowań.

Przegląd rusztowania przed odbiorem

Odbiór techniczny rusztowań odbywa się po wcześniejszym przeglądzie i zweryfikowaniu, czy konstrukcja została zainstalowana bezpiecznie i z właściwych elementów. Podczas przeglądu sprawdzane jest m.in. podłoże, posadowienie rusztowania, siatki konstrukcyjne, stężenia, zakotwienia, pomosty robocze i zabezpieczające, zabezpieczenia, elementy komunikacyjne, urządzenia piorunochronne, usytuowanie rusztowania względem linii energetycznych (odległość).

rusztowanie

Dopiero po dokonanym przeglądzie osoba uprawniona może dokonać odbioru technicznego, czego potwierdzeniem jest wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Co ważne, za odpowiedzialny za odbiór rusztowania może być zarówno kierownik budowy, jak i inna osoba uprawniona do tego. Wyżej wymienione rozporządzenie celowo daje taką możliwość, ponieważ nie każde roboty budowlane z użyciem rusztowań wymagają powołania kierownika budowy.

Przegląd przed odbiorem powinien odbyć się komisyjne z udziałem montera rusztowania i przedstawiciela wykonawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek czy uchybień niezbędne jest ich usunięcie przed przystąpieniem do pracy. Warto przy tym pamiętać, że decydując się na wynajem rusztowania, również należy zadbać o odbiór techniczny.

Po odbiorze rusztowania

Jak już zostało wspomniane, odbiór techniczny rusztowania wymaga też dokonania wpisu w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego, a określać powinien m.in.:

  • przeznaczenie rusztowania i użytkowników, którzy mogą podejmować na nim pracę,
  • wykonawcę montażu (imię i nazwisko, dane kontaktowe),
  • dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
  • datę przekazania rusztowania do użytkowania,
  • odporność uziomu,
  • terminy kolejnych przeglądów.